Les voorwaarden

Algemene Lesvoorwaarden Meijer Rijopleidingen 2021
Bij Meijer Rijopleidingen zal je geen algemene voorwaarden tegen komen die niet wettelijk bepaald zijn (zoals de kleine
lettertjes!!) die misschien voor verrassingen zorgen, zoals bij de meeste rijscholen wel het geval is. Het is beter te voorkomen
dan te genezen!
• A: Voor rijlessen dient de kandidaat 16,5 jaar of ouder te zijn.
• B: Bij de rijlessen dient de kandidaat een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen in geval van verkeerscontrole of nood.
• C: Je dient ervoor te zorgen dat je tijdig op de afgesproken plaats aanwezig bent. Bent je iets verlaat, wees er dan gerust op
dat uw rijinstructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats op je zal wachten. Ben je dan nog niet aanwezig op de
afgesproken plaats, dan heeft Meijer Rijopleidingen het recht om je de rijles (lessen) toch in rekening te brengen.
• D: Je mag een rijles annuleren of verzetten. Dit dien je 48 uur van tevoren te doen, anders heeft Meijer Rijopleidingen het
recht om je deze rijles toch in rekening te brengen.
• E: Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
Rijexamen voorwaarden
• A: De leerling dient geslaagd te zijn voor het theorie-examen voordat de leerling kan deelnemen aan een Tussentijdse Toets
of het praktijkexamen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Indien de leerling
het theorie-examen te kort van tevoren inplant ten opzichte van een toets of praktijkexamen met als gevolg dat de leerling
zakt en niet meer opnieuw een theorie-examen af kan nemen voor de toets of examen, dan gaat de toets of het
praktijkexamen niet door en zijn de kosten voor eigen rekening. Meijer Rijopleidingen is hiervoor niet aansprakelijk.
• B: Als je praktijkexamen niet kan plaatsvinden, dan geldt het volgende: Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege
oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden, dan moet u het nieuwe examen betalen. Bijvoorbeeld als u met vakantie
bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantie data aan Meijer Rijopleidingen schriftelijk hebt doorgegeven. Of als
je bijvoorbeeld niet de juiste of geldige documenten kunt overleggen (zoals het identiteitsbewijs) dan moet je alsnog de kosten
voor het nieuwe examen dragen.

Betaling
• A: Facturen van Meijer Rijopleidingen aan de leerlingen worden hoofdzakelijk verstuurd via de e-mail en indien noodzakelijk
en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de leerling, na bevestiging en goedkeuring van de Meijer Rijopleidingen per e-mail,
verstuurd per post.
• B: Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan
de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant of per bank worden
voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen
dienen bij het afleveren van die zaken contant of per bank te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• C: Meijer Rijopleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien
sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door het CBR tussentijds vastgestelde verhoging van
examengelden.
• D: Indien contant of per bank dient te worden betaald en deze betaling is niet binnen de gestelde betalingstermijn van 8
dagen betaald, dan ontvangt de leerling 8 dagen na de achterstand c.q. 1 les nadat de achterstand was opgetreden een
herinnering. Meijer Rijopleidingen is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
• E: Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan
Meijer Rijopleidingen de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt
over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte
van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
• F: Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Meijer Rijopleidingen de vordering ter
incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is Meijer Rijopleidingen gerechtigd het verschuldigd bedrag met
incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Meijer Rijopleidingen in rekening worden gebracht door advocaten,
procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie
• Meijer Rijopleidingen zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling
aannemelijk maakt dat Meijer Rijopleidingen minder schade lijdt.
• G: Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Meijer Rijopleidingen gerechtigd tot opzegging
van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de
bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. Meijer Rijopleidingen dient de leerling
van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Annulering examen
• A: Als de Tussentijdse Toets of het praktijkexamen niet door kan gaan vanwege de slechte weersomstandigheden, dan zal
het CBR de toets of het examen uitstellen. Dit betekent dat de toets of het examen op een later moment kosteloos ingehaald
dient te worden. Meijer Rijopleidingen kan direct via het reserveringssysteem een nieuwe reservering maken. Voor deze
uitgestelde toets of examen worden alleen nog de extra uren rijles in rekening gebracht.
• B: Als de lesauto defect is op de dag van de Tussentijdse Toets of het praktijkexamen, of als de examinator de lesauto heeft
afgekeurd, dan zal Meijer Rijopleidingen een nieuwe reservering maken om de toets of het examen in te halen. De kosten van
de toets/examen zijn voor rekening van Meijer Rijopleidingen. De rijlessen die je extra neemt komen wel voor eigen rekening.
• C: Kan de Tussentijdse Toets of het praktijkexamen niet doorgaan vanwege ziekte of een overleden naaste, dan kun je
gebruik maken van het restitutieformulier. Hiermee kun je een gedeelte van het examengeld terug vragen. Hiermee kan er
weer een volgend examen worden aangevraagd. Het bedrag wat het CBR aan Meijer Rijopleidingen terugbetaald is € 75,-
omdat het CBR hiervoor administratiekosten berekenen.

Stoppen met lessen
Je besluit om wat voor reden dan ook om te stoppen met de rijopleiding:
• A: Als je geen vast aantal rijlessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken kun je met de rijopleiding stoppen wanneer je
wilt. Je moet dit dan wel 48 uur voor een afgesproken les melden anders wordt de afgesproken les doorberekend.
• B: Heb je wel een vast aantal rijlessen of een vaste lesperiode afgesproken, bijvoorbeeld een lespakket, dan kun je alleen
stoppen met de rijopleiding als je hiervoor een geldige medische reden hebt zoals bijvoorbeeld ernstig lichamelijk letsel. De
cursist dient dan een geldige doktersverklaring te kunnen overleggen. De rijschool zal in dit geval het tegoed binnen 14
werkdagen terugbetalen aan de cursist. Als er al een Tussentijdse Toets of praktijkexamen is aangevraagd, dan kan dit
helaas niet meer worden geannuleerd. Wel kun je bij het CBR het restitutieformulier downloaden en krijg je een deel van het
examengeld terug.
• C: Tussentijds stoppen met een rijlespakket is mogelijk in overleg met de rijschool mits er binnen één jaar weer wordt
begonnen met de rijlessen. Wordt er binnen één jaar geen herstart gemaakt met het rijlespakket wordt de lesovereenkomst
per direct ontbonden en de niet afgemaakte rijlessen worden niet gerestitueerd evenals de examengelden.
Bij een overstap naar een andere rijschool wordt per direct de lesovereenkomst ontbonden en de niet afgemaakte rijlessen
worden niet gerestitueerd evenals de examengelden.
• D: Extra lessen na een lespakket wordt in overleg met kandidaat overeengekomen en dienen ook als overeen gekomen
afgemaakt te worden. Niet afgemaakte rijlessen worden niet gerestitueerd.
• E: Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeen gekomen rijlessen of met het geven van rijlessen over de
overeen gekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als je rijschool zo’n ernstige reden hier voor heeft, dat
redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. De rijschool moet je dan wel duidelijk maken
waarom hij de rijlessen wil beëindigen. Had je al rijlessen vooruit betaald, dan moet de rijschool de nog niet afgenomen
rijlessen aan je terug betalen.

Vrijwaring
Stel dat je tijdens de rijlessen of het praktijkexamen een bekeuring krijgt/rijdt of schade veroorzaakt aan een auto van een
andere weggebruiker of aan de lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
• A: Meijer Rijopleidingen kan je aansprakelijk stellen voor de gereden boetes. Soms betalen de leerling en instructeur ieder de
helft, dat geldt als de boete meer bedraagt dan €40,-. Voor schades draagt de rijschool zelf het risico.
• B: Het is verboden om tijdens de rijlessen onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen zoals bv medicijnen of drugs
die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was wordt je hiervoor aansprakelijk
gesteld.
• C: Meijer Rijopleidingen is niet verantwoordelijk voor schade en letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal
afgesloten verzekering wordt gedekt.

Privacy Beleid
Meijer Rijopleidingen verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst
welke u met Meijer Rijopleidingen aangaat de persoonsgegevens. Meijer Rijopleidingen verwerkt uw
persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in kracht
getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van
uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Meijer
Rijopleidingen uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.
U kunt ons nieuwe Privacy Beleid vinden op onze website en u kunt deze ook desgewenst opvragen.

Aanvullende voorwaarden
Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding. Dan is Meijer Rijopleidingen gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
Veel succes met je opleiding!

———————————————————————————————————————————————————-
Opdrachtbevestiging

Naam :_____________________________________________________________________

Adres :_____________________________________________________________________

Postcode :_______________________ Woonplaats:______________________________

Heeft kennisgenomen van de lesvoorwaarden en gaat akkoord met de algemene lesvoorwaarden van Meijer Rijopleidingen.

Handtekening :_____________________________________________________________________

 

———————————————————————————————————————————————————————————-

Opdrachtbevestiging

 

Naam               :_____________________________________________________________________

Adres               :_____________________________________________________________________

 

Postcode         :_______________________          Woonplaats  :______________________________

 

Heeft kennisgenomen van de lesvoorwaarden en gaat akkoord met de algemene lesvoorwaarden van Meijer Rijopleidingen.

 

Handtekening   :_____________________________________________________________________

 

Meijer Rijopleidingen

Archipel 23-03

8224 GR Lelystad

06-13313357

info@meijer-rijopleidingen.nl

www.meijer-rijopleidingen.nl