Les voorwaarden

Algemene Lesvoorwaarden Meijer Rijopleidingen 2022

Bij Meijer Rijopleidingen zal je geen algemene voorwaarden tegen komen die niet wettelijk bepaald zijn (zoals de kleine lettertjes!!) die misschien voor verrassingen zorgen, zoals bij de meeste rijscholen wel het geval is. Het is beter te voorkomen dan te genezen!

 • A: Voor rijlessen dient de kandidaat 16,5 jaar of ouder te zijn.
 • B: Bij de rijlessen dient de kandidaat een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen in geval van verkeerscontrole of nood.
 • C: Je dient ervoor te zorgen dat je tijdig op de afgesproken plaats aanwezig bent. Bent je iets verlaat, wees er dan gerust op dat uw rijinstructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats op je zal wachten. Ben je dan nog niet aanwezig op de afgesproken plaats, dan heeft Meijer Rijopleidingen het recht om je de rijles (lessen) toch in rekening te brengen.
 • D: Je mag een rijles annuleren of verzetten. Dit dien je 48 uur van tevoren te doen, anders heeft Meijer Rijopleidingen het recht om je deze rijles toch in rekening te brengen.
 • E: Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Rijexamen voorwaarden

 • A: De leerling dient geslaagd te zijn voor het theorie-examen voordat de leerling kan deelnemen aan een Tussentijdse Toets of het praktijkexamen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Indien de leerling het theorie-examen te kort van tevoren inplant ten opzichte van een toets of praktijkexamen met als gevolg dat de leerling zakt en niet meer opnieuw een theorie-examen af kan nemen voor de toets of examen, dan gaat de toets of het praktijkexamen niet door en zijn de kosten voor eigen rekening. Meijer Rijopleidingen is hiervoor niet aansprakelijk.
 • B: Als je praktijkexamen niet kan plaatsvinden, dan geldt het volgende:
 Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden, dan moet u het nieuwe examen betalen. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantie data aan Meijer Rijopleidingen schriftelijk hebt doorgegeven. Of als je bijvoorbeeld niet de juiste of geldige documenten kunt overleggen (zoals het identiteitsbewijs) dan moet je alsnog de kosten voor het nieuwe examen dragen.Betaling
 • A: Facturen van Meijer Rijopleidingen aan de leerlingen worden hoofdzakelijk verstuurd via de e-mail en indien noodzakelijk en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de leerling, na bevestiging en goedkeuring van de Meijer Rijopleidingen per e-mail, verstuurd per post.
 • B: Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant of per bank worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per bank te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • C: Meijer Rijopleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door het CBR tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden en/of uitzonderlijke maatschappelijke situaties wat Meijer Rijopleidingen zal raken.
 • D: Indien contant of per bank dient te worden betaald en deze betaling is niet binnen de gestelde betalingstermijn van 8 dagen betaald, dan ontvangt de leerling 8 dagen na de achterstand c.q. 1 les nadat de achterstand was opgetreden een herinnering. Meijer Rijopleidingen is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
 • E: Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan
  Meijer Rijopleidingen de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
 • F: Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Meijer Rijopleidingen de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is Meijer Rijopleidingen gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Meijer Rijopleidingen in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie
 • Meijer Rijopleidingen zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
  De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat Meijer Rijopleidingen minder schade lijdt.
 • G: Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Meijer Rijopleidingen gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. Meijer Rijopleidingen dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Annulering examen

 • A: Als de Tussentijdse Toets of het praktijkexamen niet door kan gaan vanwege de slechte weersomstandigheden, dan zal het CBR de toets of het examen uitstellen. Dit betekent dat de toets of het examen op een later moment kosteloos ingehaald dient te worden. Meijer Rijopleidingen kan direct via het reserveringssysteem een nieuwe reservering maken. Voor deze uitgestelde toets of examen worden alleen nog de extra uren rijles in rekening gebracht.
 • B: Als de lesauto defect is op de dag van de Tussentijdse Toets of het praktijkexamen, of als de examinator de lesauto heeft afgekeurd, dan zal Meijer Rijopleidingen een nieuwe reservering maken om de toets of het examen in te halen. De kosten van de toets/examen zijn voor rekening van Meijer Rijopleidingen. De rijlessen die je extra neemt komen wel voor eigen rekening.
 • C: Kan de Tussentijdse Toets of het praktijkexamen niet doorgaan vanwege ziekte of een overleden naaste, dan kun je gebruik maken van het restitutieformulier. Hiermee kun je een gedeelte van het examengeld terug vragen. Hiermee kan er weer een volgend examen worden aangevraagd. Het bedrag wat het CBR aan Meijer Rijopleidingen terugbetaald is € 75,- omdat het CBR hiervoor administratiekosten berekenen.

Stoppen met lessen

Je besluit om wat voor reden dan ook om te stoppen met de rijopleiding:

 • A: Als je geen vast aantal rijlessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken kun je met de rijopleiding stoppen wanneer je wilt. Je moet dit dan wel 48 uur voor een afgesproken les melden anders wordt de afgesproken les doorberekend.
 • B: Heb je wel een vast aantal rijlessen of een vaste lesperiode afgesproken, bijvoorbeeld een lespakket, dan kun je alleen stoppen met de rijopleiding als je hiervoor een geldige medische reden hebt zoals bijvoorbeeld ernstig lichamelijk letsel. De cursist dient dan een geldige doktersverklaring te kunnen overleggen. De rijschool zal in dit geval het tegoed binnen 14 werkdagen terugbetalen aan de cursist. Als er al een Tussentijdse Toets of praktijkexamen is aangevraagd, dan kan dit helaas niet meer worden geannuleerd. Wel kun je bij het CBR het restitutieformulier downloaden en krijg je een deel van het examengeld terug.
 • C: Tussentijds stoppen met een rijlespakket is mogelijk in overleg met de rijschool mits er binnen één jaar weer wordt begonnen met de rijlessen. Wordt er binnen één jaar geen herstart gemaakt met het rijlespakket wordt de lesovereenkomst per direct ontbonden en de niet afgemaakte rijlessen worden niet gerestitueerd evenals de examengelden.
  Bij een overstap naar een andere rijschool wordt per direct de lesovereenkomst ontbonden en de niet afgemaakte rijlessen worden niet gerestitueerd evenals de examengelden.
 • D: Extra lessen na een lespakket wordt in overleg met kandidaat overeengekomen en dienen ook als overeen gekomen afgemaakt te worden. Niet afgemaakte rijlessen worden niet gerestitueerd.
 • E: Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeen gekomen rijlessen of met het geven van rijlessen over de overeen gekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als je rijschool zo’n ernstige reden hier voor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. De rijschool moet je dan wel duidelijk maken waarom hij de rijlessen wil beëindigen. Had je al rijlessen vooruit betaald, dan moet de rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terug betalen.

Vrijwaring

Stel dat je tijdens de rijlessen of het praktijkexamen een bekeuring krijgt/rijdt of schade veroorzaakt aan een auto van een andere weggebruiker of aan de lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:

 • A: Meijer Rijopleidingen kan je aansprakelijk stellen voor de gereden boetes. Soms betalen de leerling en instructeur ieder de helft, dat geldt als de boete meer bedraagt dan €40,-. Voor schades draagt de rijschool zelf het risico.
 • B: Het is verboden om tijdens de rijlessen onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen zoals bv medicijnen of drugs die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was wordt je hiervoor aansprakelijk gesteld.
 • C: Meijer Rijopleidingen is niet verantwoordelijk voor schade en letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt.

Privacy Beleid

Meijer Rijopleidingen verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst

welke u met Meijer Rijopleidingen aangaat de persoonsgegevens. Meijer Rijopleidingen verwerkt uw

persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in kracht

getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van

uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Meijer

Rijopleidingen uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

U kunt ons nieuwe Privacy Beleid vinden op onze website en u kunt deze ook desgewenst opvragen.

Aanvullende voorwaarden

Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding. Dan is Meijer Rijopleidingen gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.

Veel succes met je opleiding!

———————————————————————————————————————————————————-

Opdrachtbevestiging

Naam:_____________________________________________________________________Adres:_____________________________________________________________________

Postcode :_______________________ Woonplaats :______________________________

Heeft kennisgenomen van de lesvoorwaarden en gaat akkoord met de algemene lesvoorwaarden van Meijer Rijopleidingen.

Handtekening :_____________________________________________________________________

 

———————————————————————————————————————————————————————————-

Opdrachtbevestiging

 

Naam               :_____________________________________________________________________

Adres               :_____________________________________________________________________

 

Postcode         :_______________________          Woonplaats  :______________________________

 

Heeft kennisgenomen van de lesvoorwaarden en gaat akkoord met de algemene lesvoorwaarden van Meijer Rijopleidingen.

 

Handtekening   :_____________________________________________________________________

 

Meijer Rijopleidingen
Archipel 23-03
8224 GR Lelystad
06-13313357
info@meijer-rijopleidingen.nl
www.meijer-rijopleidingen.nl